Algemene voorwaarden

Kantoorruimtevinden.nl

 1. Definities

  1. Kantoorruimtevinden.nl beheert de website www.kantoorruimtevinden.nl. Via deze website kunnen bezoekers reageren op advertenties waarin kantoorruimtes te huur worden aangeboden door makelaars.

  2. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

   1. Kantoorruimtevinden.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Starting Business handelend onder de naam Kantoorruimtevinden.nl, gevestigd aan De Kempenaerstraat 271 te (6535 SG) Nijmegen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 09172663;

   2. makelaar: de makelaar die gebruik maakt van de diensten die Kantoorruimtevinden.nl aanbiedt;

   3. ondernemer: de persoon die via de website reageert op een advertentie;

   4. overeenkomst: de overeenkomst tussen de makelaar en Kantoorruimtevinden.nl;

   5. diensten: de diensten die Kantoorruimtevinden.nl in het kader van de overeenkomst aan de makelaar levert;

   6. website: de website www.kantoorruimtevinden.nl die door Kantoorruimtevinden.nl wordt beheerd;

   7. advertentie: de advertentie van de makelaar op de website waarin een kantoorruimte te huur wordt aangeboden;

   8. kantoorruimte: de kantoorruimte die de makelaar in de advertentie te huur aanbiedt;

   9. lead: de gegevens van een ondernemer die via de website, door het insturen van zijn aanvraag, kenbaar maakt interesse te hebben in de kantoorruimte die door de makelaar wordt aangeboden.

 1. Algemeen

  1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Kantoorruimtevinden.nl en de makelaar.

  2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

  3. Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.

  4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Kantoorruimtevinden.nl en de makelaar zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 1. Verantwoordelijkheid voor links en informatie op de website

  1. De website kan links bevatten naar andere websites. Kantoorruimtevinden.nl kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. Kantoorruimtevinden.nl kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.

  2. Kennelijke fouten of vergissingen in e-mailberichten of op de website binden Kantoorruimtevinden.nl niet.

 1. Registratie

  1. Om een advertentie te kunnen plaatsen dient de makelaar zich te registreren. Zo spoedig mogelijk na de registratie laat Kantoorruimtevinden.nl aan de makelaar via de e-mail weten of zij de deelname van de makelaar accepteert. Kantoorruimtevinden.nl heeft het recht, zonder opgave van reden, de deelname van de makelaar niet te accepteren.

  2. Na de registratie kan de makelaar gebruik maken van zijn account op de website.

  3. Kantoorruimtevinden.nl garandeert niet door het plaatsen van een advertentie door de makelaar leads worden gegenereerd.

  4. De makelaar kan zich enkel registreren nadat hij heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

 1. Gratis account & Duur van de overeenkomst

  1. De makelaar kan zich registreren voor een account van zijn keuze. . De account is gratis en wordt van rechtswege pas omgezet in een betaald account overeenkomstig de initiële keuze van de makelaar, nadat de makelaar een eerste lead op één van zijn aangeboden objecten heeft ontvangen of wanneer de makelaar zelf een ondernemer benadert naar aanleiding van een (algemene) zoekopdracht van een ondernemer. Een en ander is onafhankelijk van de vraag of de lead leidt tot de verhuur van de betreffende kantoorruimte. Totdat de eerste lead is ontvangen, kan de makelaar zijn account zonder opzegtermijn en kosteloos beëindigen. Binnen deze gratis periode heeft de makelaar de volledige functionaliteit binnen de website.
  2. Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen loopt de overeenkomst (direct na de eerste lead) voor de duur van 12 maanden. De overeenkomst wordt van rechtswege automatisch verlengd met een zelfde periode, tenzij een van beide partijen tijdig, minimaal 2 ( twee ) maanden voor het einde van de contractsduur de overeenkomst schriftelijk aan geeft te willen beëindigen.

  3. Kantoorruimtevinden.nl heeft daarnaast te allen tijde het recht de overeenkomst te beëindigen, indien de makelaar zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. Kantoorruimtevinden.nl zal de makelaar schriftelijk of via de e-mail op de hoogte stellen van de beëindiging en van de reden van de beëindiging.

  4. Na beëindiging van de overeenkomst ontvangt de makelaar geen aanvragen of leads meer en staakt Kantoorruimtevinden.nl haar overige dienstverlening aan de makelaar.

 1. De dienstverlening

  1. Indien een ondernemer geïnteresseerd is in de kantoorruimte, dan kan de ondernemer reageren via de website door zijn gegevens in te vullen en de aanvraag in te sturen.

  2. Direct nadat de ondernemer heeft gereageerd op de advertentie, stuurt Kantoorruimtevinden.nl de makelaar een e-mail dat er een aanvraag klaar staat met een link naar zijn account op de website. De makelaar krijgt gratis toegang tot de eerste lead zoals hiervoor beschreven waarna een betaald abonnement bij Kantoorruimtevinden.nl ingaat.

  3. Voor de diensten is Kantoorruimtevinden.nl afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. Kantoorruimtevinden.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen.

  4. Kantoorruimtevinden.nl is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud de dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen.

 1. Leads

  1. De leads mogen slechts worden gebruikt om nieuwe klanten voor de makelaar binnen te halen. Het is de makelaar niet toegestaan om de leads voor een ander doel te gebruiken.

  2. Indien een geleverde lead niet leidt tot het verhuren van de kantoorruimte, dan kan Kantoorruimtevinden.nl daar nimmer aansprakelijk voor worden gesteld en geeft de makelaar geen recht op restitutie van de vergoeding.

  3. De makelaar dient de leads te gebruiken in overeenstemming met de wet en in het bijzonder wordt hierbij verwezen naar de Wet bescherming persoonsgegevens.

  4. Een lead is voor de makelaar bruikbaar indien de makelaar met de informatie die in de lead is opgenomen telefonisch of via de e-mail contact kan opnemen met de ondernemer.

  5. Het feit dat de ondernemer na het contactmoment met de makelaar aan de makelaar kenbaar maakt dat hij geen interesse meer heeft in de kantoorruimte, betekent niet dat de lead niet bruikbaar is.
  6. Ook krijgt de makelaar toegang tot alle zoekopdrachten op de website. Hiervoor gelden dezelfde punten als voorheen benoemd. Deze zoekopdrachten zijn van ondernemers die een algemene aanvraag op de website plaatsen. Elke makelaar met een betaald account krijgt hier toegang toe.
 1. Verplichtingen van de makelaar

  1. Alle gegevens die de makelaar bij de registratie en gedurende de overeenkomst aan Kantoorruimtevinden.nl verstrekt dienen juist, volledig en actueel te zijn. Indien zich wijzigingen in zijn gegevens voordoen, dan dient de makelaar dergelijke wijzigingen onverwijld via zijn account door te voeren.

  2. De makelaar dient zijn gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij op de website kan inloggen geheim te houden. Kantoorruimtevinden.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de inlogcodes door derden.

  3. De makelaar is gehouden de kantoorruimte naar waarheid te omschrijven. Het is niet toegestaan misleidende tekst in de advertentie of een misleidende titel te plaatsen. Een misleidende titel is een titel die de kantoorruimte niet goed omschrijft.

  4. De makelaar is gerechtigd tot het plaatsen van fotomateriaal op de website. De foto’s dienen helder, van goede kwaliteit en niet misleidend te zijn. De foto’s moeten betrekking hebben op de kantoorruimte.

  5. Het is niet toegestaan meer dan 1 advertentie te plaatsen met betrekking tot de kantoorruimte. Dubbele advertenties worden verwijderd.

  6. De makelaar is verplicht er per omgaand zorg voor te dragen dat informatie over de kantoorruimte wordt verwijderd of aangepast zodra de kantoorruimte niet langer beschikbaar is of indien zich andere wijzigingen hebben voorgedaan.

  7. Het is de makelaar niet toegestaan zijn bedrijfsgegevens in de advertentie te vermelden of een link in de advertentie op te nemen.

  8. Indien de makelaar in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, de overeenkomst, wet- en regelgeving, of de rechten van derden schendt, dan is Kantoorruimtevinden.nl gerechtigd de overeenkomst met de makelaar te beëindigen en het account van de makelaar te blokkeren. De makelaar wordt hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld.

 1. Vrijwaring

  1. De makelaar vrijwaart Kantoorruimtevinden.nl voor alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen overheden, die verband houden met de door de makelaar geplaatste advertentie. Deze vrijwaring brengt met zich mee dat de makelaar op verzoek van Kantoorruimtevinden.nl voor eigen rekening de verdediging in gerechtelijke en andere procedures waarin Kantoorruimtevinden.nl door derden betrokken wordt op zich zal nemen of zal ondersteunen, en dat de makelaar alle schade en kosten zal vergoeden, die samenhangen met zulke aanspraken van derden.

  2. De makelaar vrijwaart Kantoorruimtevinden.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de makelaar verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 1. Oneigenlijk gebruik van de website

  1. De makelaar zal geen informatie met gebruikmaking van de website verspreiden die:

   1. in strijd is met nationale en internationale wetgeving;

   2. in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;

   3. de rechten van derden schenden, zoals de auteursrechten van derden;

   4. het gebruik van internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen;

   5. schade kan toebrengen aan, of kwetsend of discriminerend kan zijn ten opzichte van anderen.

  2. Indien de makelaar zich schuldig maakt aan het genoemde in lid 1 van dit artikel, aan misbruik of aan fraude of indien de makelaar het systeem van Kantoorruimtevinden.nl aantast, dan is Kantoorruimtevinden.nl gerechtigd het account van de makelaar te blokkeren en wordt alle schade die Kantoorruimtevinden.nl daardoor heeft geleden aan de makelaar in rekening gebracht.

 1. Vergoeding en tariefwijziging

  1. De tarieven die Kantoorruimtevinden.nl hanteert worden voor het tot stand komen van de overeenkomst aan de makelaar kenbaar gemaakt op de bestelpagina. Deze tarieven zijn van toepassing op het hebben van een account op Kantoorruimtevinden.nl. Met dit account kan de makelaar zijn leads en zoekopdrachten inzien, objecten beheren en een eigen linkpagina aanmaken.

  2. Alle opgegeven tarieven zijn excl. btw.

  3. Kantoorruimtevinden.nl is gerechtigd de hoogte van de tarieven te wijzigen. Kantoorruimtevinden.nl zal de makelaar hiervan 1 maand voor de inwerkingtreding van de wijziging schriftelijk of via de e-mail op de hoogte stellen.

 1. Betaling

  1. De makelaar betaalt de vergoeding op het moment nadat de aanmelding ontvangen is door Kantoorruimtevinden.nl. Elke maand dient er een vast maandelijks tarief betaald te worden. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen.

 1. Wijziging factuuradres of verhuizing

  1. Indien de makelaar verhuist dan wel het factuuradres van de makelaar wijzigt, dan dient de makelaar daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan Kantoorruimtevinden.nl mede te delen.

 1. Positie van Kantoorruimtevinden.nl

  1. De makelaar erkent dat Kantoorruimtevinden.nl de website slechts ter beschikking stelt aan makelaars en aan ondernemers en dat Kantoorruimtevinden.nl geen partij is bij de (bemiddelings)overeenkomst tussen de makelaar en een ondernemer.

  2. De makelaar erkent dat Kantoorruimtevinden.nl het recht heeft het account van de makelaar te blokkeren indien misbruik wordt gemaakt van de website, er sprake is van andere onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan.

  3. Indien de makelaar een dusdanige wanprestatie heeft geleverd of anderszins handelingen heeft verricht waarbij de belangen van ondernemers in het geding komen, dan is Kantoorruimtevinden.nl gerechtigd de overeenkomst met de makelaar te beëindigen en het account van de makelaar te blokkeren. De makelaar wordt hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld.

  4. Kantoorruimtevinden.nl staat er niet voor in dat door een ondernemer verstrekte gegevens overeenstemmen met de waarheid. Kantoorruimtevinden.nl is er nimmer aansprakelijk voor indien een ondernemer onjuiste informatie aan de makelaar heeft verstrekt.

  5. Indien de ondernemer zijn verplichtingen die voortvloeien uit de (bemiddelings)overeenkomst die hij met de makelaar is aangegaan niet of niet naar behoren nakomt, dan is dat een zaak tussen de betreffende ondernemer en de makelaar. Kantoorruimtevinden.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het handelen of nalaten van een ondernemer.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

  1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website berusten bij Kantoorruimtevinden.nl of bij haar licentiegever. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Kantoorruimtevinden.nl mag de makelaar geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen, afbeeldingen, programmatuur e.d. die hem via de website ter beschikking worden gesteld kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

 1. Aansprakelijkheid en verjaring

  1. De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten.

  2. Kantoorruimtevinden.nl streeft ernaar de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden. Het tijdelijk onbeschikbaar zijn van de diensten geeft de makelaar geen recht op enige vorm van compensatie.

  3. Kantoorruimtevinden.nl kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. Kantoorruimtevinden.nl zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. Kantoorruimtevinden.nl is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.

  4. Het gebruik van de website geschiedt voor rekening en risico van de makelaar. Kantoorruimtevinden.nl staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de website voor welk doel of gebruik dan ook.

  5. Kantoorruimtevinden.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste omzet, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

  6. Indien Kantoorruimtevinden.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Kantoorruimtevinden.nl beperkt tot het bedrag dat Kantoorruimtevinden.nl voor de lead aan de makelaar in rekening heeft gebracht.

  7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Kantoorruimtevinden.nl of haar ondergeschikten.

  8. Alle aanspraken jegens Kantoorruimtevinden.nl die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Kantoorruimtevinden.nl zijn ingediend, vervallen door verjaring.

 1. Overmacht

  1. Kantoorruimtevinden.nl is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten alsmede iedere andere situatie waarop Kantoorruimtevinden.nl geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

 1. Geheimhouding

  1. Kantoorruimtevinden.nl en de makelaar zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

 1. Beveiliging en internet

  1. Kantoorruimtevinden.nl zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de makelaar via de website ingevoerde gegevens.

 1. Gebruik van gegevens van ondernemers

  1. Het is de makelaar alleen toegestaan gebruik te maken van de ter beschikking gestelde gegevens van de ondernemer om contact met de ondernemer op te nemen i.v.m. de kantoorruimte waarop hij heeft gereageerd. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder:

   1. het verzenden van (ongevraagde) e-mail(s), waarvan de inhoud van algemene dan wel commerciële aard is;

   2. het verzamelen en/of verkopen van e-mailadressen van ondernemers.

    Kantoorruimtevinden.nl behoud het recht om een lead door te plaatsen als zoekopdracht op de website. Hiervoor is geen toestemming voor de ondernemer nodig, en gebeurd met als doel om de ondernemer te voorzien van meerdere aanbiedingen. Hij is daardoor in staat beter te vergelijken, en kan kiezen voor de aanbieding die het beste aansluit op zijn wensen.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op elke overeenkomst tussen Kantoorruimtevinden.nl en de makelaar is Nederlands recht van toepassing.

  2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Kantoorruimtevinden.nl is gelegen.

Verified by MonsterInsights