Privacy beleid

Kantoorruimtevinden.nl

Artikel 1. Definities
1.1. In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:
a. Kantoorruimtevinden.nl: Starting Business handelend onder de naam Kantoorruimtevinden.nl, gevestigd aan De Kempenaerstraat 271 te Nijmegen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 09172663;
b. bezoeker: de bezoeker van de website;
c. ondernemer: de bezoeker die via de website reageert op een advertentie door zijn gegevens in te vullen en een aanvraag in te sturen;
d. website: de website www.kantoorruimtevinden.nl, waarvan Kantoorruimtevinden.nl de eigenaar is.

Artikel 2. Persoonsgegevens
2.1. Voor Kantoorruimtevinden.nl is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van de ondernemers van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Kantoorruimtevinden.nl volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens).
2.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Kantoorruimtevinden.nl
De Kempenaerstraat 271
6535 SG Nijmegen
2.3. Kantoorruimtevinden.nl doet er alles aan om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals in dit privacy beleid is beschreven.

Artikel 3. Doeleinden van de verwerking
3.1. Kantoorruimtevinden.nl verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het leveren van de online diensten, zoals het doorsturen van de aanvraag naar de makelaar die de kantoorruimte aanbiedt waarop de ondernemer heeft gereageerd;
b. het analyseren en onderzoeken van gegevens van de bezoekers om de website te onderhouden, te verbeteren en/of te vernieuwen voor de bezoeker;
c. om de ondernemer elektronische nieuwsbrieven te kunnen versturen;
d. het voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de relevante wet- en regelgeving;
e. het verhinderen, opsporen of onderzoeken van activiteiten die in strijd zijn met de wet of die onrechtmatig zijn jegens Kantoorruimtevinden.nl dan wel jegens de andere gebruikers van de website;
f. het verbeteren van de dienstverlening van Kantoorruimtevinden.nl;
g. om contact met de ondernemer op te kunnen nemen.
3.2. De persoonsgegevens van de ondernemer worden enkel voor het versturen van nieuwsbrieven of overige commerciële communicatie gebruikt, indien de ondernemer daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Kantoorruimtevinden.nl. De ondernemer kan deze toestemming te allen tijde intrekken, zie artikel 4.
3.3. Kantoorruimtevinden.nl zal de ondernemer niet voor direct marketingdoeleinden benaderen indien de ondernemer daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Artikel 4. Het recht van verzet
4.1. De ondernemer heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.
4.2. Verzet kan door de ondernemer o.a. op de volgende wijzen worden aangetekend:
a. schriftelijk naar het in artikel 2.2 opgenomen adres:
b. elektronisch naar het e-mailadres: [email protected];
c. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de ondernemer zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven.
4.3. In elke nieuwsbrief welke naar de ondernemer wordt verstuurd, wordt de ondernemer gewezen op de mogelijkheid tot het doen van verzet.
4.4. Indien de ondernemer verzet aantekent tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zal de desbetreffende verwerking onmiddellijk worden beëindigd.

Artikel 5. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
5.1. Kantoorruimtevinden.nl zal de persoonsgegevens van de ondernemer niet aan derden verstrekken, tenzij een van de in artikel 5.2 genoemde uitzonderingen van toepassing is.
5.2. Het is Kantoorruimtevinden.nl toegestaan de persoonsgegevens van de ondernemer aan een derde te verstrekken:
a. indien de ondernemer daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
b. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
c. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Kantoorruimtevinden.nl;
d. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
e. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;
f. ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van andere gebruikers van de website;
g. het noodzakelijk is voor de dienstverlening van Kantoorruimtevinden.nl. De dienstverlening van Kantoorruimtevinden.nl bestaat er o.a. uit dat de ondernemer kan reageren op een advertentie door via de website een aanvraag in te sturen. Deze aanvraag kan Kantoorruimtevinden.nl doorsturen naar de makelaar die de kantoorruimte te huur aanbiedt.
5.3. Door Kantoorruimtevinden.nl ingeschakelde dienstverleners, zoals, maar zeker niet beperkt tot, nieuwsbriefverzenders, worden niet als derden in de zin van dit artikel beschouwd.

Artikel 6. Cookies
6.1. Kantoorruimtevinden.nl maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines.
6.2. De bezoeker heeft de mogelijkheid zijn internet browser op een dergelijke wijze aan te passen dat reeds geplaatste cookies worden verwijderd en dat het plaatsen van cookies volledig wordt geblokkeerd. Op welke wijze de bezoeker cookies kan verwijderen en het plaatsen van cookies kan blokkeren verschilt per internet browser. Voor meer informatie daarover kan de bezoeker de help-functie van zijn browser raadplegen. Het verwijderen en blokkeren van cookies kan tot gevolg hebben dat de bezoeker niet van alle onderdelen van de website gebruik kan maken.
6.3. Enkel indien de bezoeker daarvoor vooraf toestemming heeft verleend, plaatst Kantoorruimtevinden.nl cookies die niet noodzakelijk zijn voor de werking van de website.
6.4. Met behulp van cookies van Google verzamelt en analyseert Kantoorruimtevinden.nl informatie die verbonden is aan het gebruik van de website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s, downloads, de vorige/volgende bezochte webpagina’s en de duur van een gebruikerssessie. Deze dienst van Google heet Google Analytics. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren. Voor meer informatie over Google Analytics zie: www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html. Indien de bezoeker geen toestemming heeft verleend voor het plaatsen van deze cookies, dan worden deze cookies niet geplaatst.

Artikel 7. Beveiligingsmaatregelen
7.1. Om inzage van persoonsgegevens van de ondernemer door onbevoegden te voorkomen, heeft Kantoorruimtevinden.nl verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens.

Artikel 8. Privacy beleid van derden
8.1. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Kantoorruimtevinden.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de bezoeker het privacy beleid van de betreffende website raadt te plegen.

Artikel 9. Wijziging gegevens
9.1. Op verzoek verleent Kantoorruimtevinden.nl aan de ondernemer toegang tot alle informatie die Kantoorruimtevinden.nl van hem bijhoudt. Verder biedt Kantoorruimtevinden.nl de ondernemer de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Kantoorruimtevinden.nl van hem bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de ondernemer, kan de ondernemer contact opnemen met Kantoorruimtevinden.nl.

Artikel 10. Contact
10.1. Indien de bezoeker vragen heeft over het privacy beleid of vindt dat de website of het handelen van Kantoorruimtevinden.nl niet in overeenstemming is met het privacy beleid, dan kan de bezoeker contact met Kantoorruimtevinden.nl opnemen.

Artikel 11. Wijzigingen
11.1. Kantoorruimtevinden.nl behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy beleid worden hier gepubliceerd. Kantoorruimtevinden.nl raadt de bezoeker aan om regelmatig het privacy beleid te controleren.

Verified by MonsterInsights